Stage (bpv/beroepspraktijkvorming) - Regio College (2024)

Stage (bpv/beroepspraktijkvorming) - Regio College (1)

Elke beroepsopleiding bestaat voor een belangrijk deel uit beroepspraktijkvorming (bpv), ook wel stage genoemd.

BOL en BBL

Het middelbaar beroepsonderwijs heeft twee leerwegen, namelijk:

  • De beroepsopleidende leerweg (BOL)
    De BOL is een dagopleiding waarbij destudent de hele week naar school gaat. De deelnemer doet veel praktijkervaring op tijdenszijn/haar stage bij een erkend leerbedrijf.
  • De beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
    De BBL is een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. De student werkt 60% tot 80% van de studie. Bij de meeste BBL-opleidingen gaat de student één dag per week naar school. De rest van de week werkt hij/zij bij een erkend leerbedrijf. De baan die de student dan heeft, heet een leerwerkplek (waar destudent óók beroepspraktijkvorming krijgt). Bij sommige BBL-opleidingen krijgt hij/zij een paar weken les en vervolgens gaat de student een paar maanden werken bij het leerbedrijf.

Als u als bedrijf een medewerker wilt laten (bij)scholen, heeft umeestal te maken met een beroepsbegeleidende leerweg. Als u nog geen erkend leerbedrijf bent, kunt u dat worden als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Waarom is een stage nodig?

Het middelbaar beroepsonderwijs leidtstudenten op voor een beroep. Een écht vak leer je het beste in de praktijk, vandaar dat onze studenten verplicht stage lopen. Zo hebben ze veel praktijkervaring voordat ze de arbeidsmarkt opgaan.

Voordelen van een stagiair

Er zijn veel voordelen voor het aannemen van een stagiair in uw bedrijf:

  • U leert potentiële werknemers goed kennen. Dit scheelt u selectie- en wervingskosten.
  • Stagiaires hebben kennis van de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Zij kunnen u helpen bepaalde aspecten van uw bedrijf te verbeteren omdat zij nog een frisse blik hebben.
  • U hebt een extra werknemer tot uw beschikking.
  • Een stagiair kost weinig geld. Doorgaans alleen een stagevergoeding. Stagevergoedingen liggen ver onder het minimumloon. Voor BBL-ers kunt u, in specifieke gevallen, zelfs subsidie aanvragen en zijn er belastingvoordelen.

Daarnaast neemt u ook uw maatschappelijke verantwoording om jongeren mee op te leiden in een vak en voor te bereiden op een werkend bestaan. U vergroot daarmee de kansen van de deelnemer op een betaalde baan inde arbeidsmarkt. Kortom: u investeert in de toekomst van jongeren en dat geeft uw bedrijf een positieve uitstraling.

Stagebegeleiding

Zou u een stagiair willen begeleiden en bent u een erkend leerbedrijf? Dan maken wij samen met u als eerste een praktijkovereenkomst waarin we concrete afspraken vastleggen. Hierin staat ook een duidelijk doel omschreven voor de stagiair.

Tijdens de stage verwachten wij van u dat u contact onderhoudt met het Regio College (met de opleiding). Verder verwachten wij een dagelijkse begeleiding en opleiding van destudent op de werkvloer en dat u een gekwalificeerde, gemotiveerde en toegankelijke praktijkopleider voor onze student uitkiest. Tijdens de BPV voert u met de student en de BPV-begeleider begeleidings- en voortgangsgesprekken. Uiteindelijk geeft u als bedrijf een beoordeling aan de student.

U kunt van ons verwachten dat u als bedrijf weet wie het aanspreekpunt bij het Regio College is, er voldoende begeleiding is conform de afspraken in de praktijkovereenkomst en dat de voorgang en de aansluiting van de leerdoelen van de student op de leermogelijkheden in het bedrijf bewaakt worden. Daarnaast zorgt het Regio College voor een competente en toegewijde bpv-begeleider. Vanuit het Regio College geven we ook een eindbeoordeling en koppelen deze aan u terug.

Voor een compleet bpv Protocol, speciaal voor uw sector, van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunt u hier klikken.

Overeenkomsten en regelingen

Er zijn een aantal overeenkomsten en regelingen die van belang zijn bij het aannemen van een stagiair.

1. Bpv-overeenkomst
Voor het praktijkgedeelte wordt een overeenkomst afgesloten. Deze bpv-overeenkomst (of stageovereenkomst) wordt door de student, de school en uw bedrijf ondertekend. In het geval van een BBL-opleiding moet ook het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven van de sector de overeenkomst tekenen. Hierin staan de rechten en plichten van alle partijen opgetekend.
2. Wel of niet een arbeidscontract?
Een leerbedrijf is niet verplicht om een BOL- of BBL-deelnemer een arbeidscontract aan te bieden. Maar doorgaans krijgen BBL-deelnemers wel een arbeidsovereenkomst aangeboden. Stagiairs hebben daarnaast een stageovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst.
3. Regelingen
Voor stagiairs gelden soms dezelfde regels als voor uw gewone werknemers (bijvoorbeeld bij arbeidsomstandigheden). Soms gelden andere regels (bijvoorbeeld bij beloning en sociale zekerheid).

De Belastingdienst heeft een handige website waar al uw vragen m.b.t. tot overeenkomsten en regelingen uitvoerig worden beantwoord.

Stagevergoeding en/of reisvergoeding

U bent als bedrijf niet verplicht een stagevergoeding en/of reisvergoeding te betalen, tenzij dit in de CAO is geregeld. Het is natuurlijk wel fijn voor de deelnemer, die gratis arbeid voor u verricht, als er een vergoeding wordt betaald.

Erkend leerbedrijf worden?

Wilt u een erkend leerbedrijf worden, klikt u dan hier.

Contact

Tel: (075)-68 14 010
E-mail: stagebureau@regiocollege.nl

Stage (bpv/beroepspraktijkvorming) - Regio College (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 5840

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.